Identiteit

Montessorischool de Basis is een algemeen bijzondere school. Dit betekent dat iedereen welkom is, ongeacht diens levensbeschouwing. 

Op onze school wordt gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori (1870-1952), een Italiaanse arts die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij noemde ‘de rechten van het kind’. Ze bedoelde daarmee: 

De benodigde hulp bieden, waardoor het kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil nemen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. 

Onze school biedt de kinderen de vrijheid die ze nodig hebben om zich volgens eigen aard en patroon te ontwikkelen, bijvoorbeeld door de kinderen zelf hun werk te laten kiezen en indelen. De kinderen leren zelfredzaam te zijn en het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht om ze hierin te begeleiden. We gaan hierbij uit van ‘vrijheid in gebondenheid’: 

De vrijheid om werk te kiezen en in te delen wordt begrensd door de afspraken die we maken. Aan het eind van de basisschoolperiode moet elk kind immers over bepaalde kennis en vaardigheden beschikken. 

Jouw vrijheid reikt tot daar waar je andermans vrijheid beperkt. Zo leren en leven we met elkaar in een groep. Naast de benodigde kennis verwerven de kinderen ook alle (sociale) vaardigheden om in de huidige maatschappij uit te kunnen groeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met een positief zelfbeeld. 

Een belangrijke voorwaarde om onze missie waar te kunnen maken is veiligheid. We staan ervoor dat elk kind zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt: iedereen mag er zijn met zijn of haar goede en minder goede kanten. 

We zorgen voor een gevoel van saamhorigheid op onze school: iedereen hoort erbij. Het bij elkaar in de klas op bezoek gaan en de weeksluitingen met daarbij het zingen voor de jarigen van de week, dragen bij aan het gevoel ‘samen één school te zijn’.